• نگاتیو های رنگ زا
  مقالات

  فرایند نگاتیو های رنگ زا (رنگی و سیاه و سفید)

  نگاتیو های رنگ زا فرایند نگاتیوهای رنگ زا (رنگی و سیاه و سفید) در مقاله ی قبلی در مورد فرایند نگاتیو های سیاه و سفید صحبت کردیم. در این مقاله نیز به مبحث نگاتیو های رنگ زا میپردازیم. چه اتفاق می افتد؟ هر دو فیلم نگاتیو رنگی، و فیلم نگاتیو سیاه و سفید تصویر رنگینه (ادای ایمیج یا رنگزا کرموژنیک)) را می توان با مجموعه (کیت فرایند سی ۴۱ فرایند کرد. در محلول اول (ظهور رنگی) عوامل ظهور، یک تصویر نقره سیاه شکل می دهند. اما این بار عوامل مصرف شده با جفتگرهای رنگینه (دای) واکنش نشان داده تا همزمان یک تصویر رنگینه رنگی در هر لایه امولسیون شکل گیرد.…

 • فرایند نگاتیو های سیاه و سفید
  مقالات

  فرایند نگاتیو های سیاه و سفید

  نگاتیو های سیاه و سفید در این مقاله که ادامه ی بحث فرایند فیلم است میخواهیم در مورد فرایند نگاتیو های سیاه و سفید صحبت کنیم. فرایند نگاتیو های سیاه و سفید چه اتفاق می افتد اولین محلول فرایند، داروی ظهور است که حاوی عوامل ظهور (مانند متل، فنيدون، هیدروکینون)و عناصر پشتیبان شامل قليا، مواد شیمایی محافظ و بازدارنده. در جریان عمل به دانه های نورخوردة هالید نقره الکترون داده میشود. این عمل منجر به شکل گیری اتم های زیاد نقره می شود تا تصویر پنهان و نامریی فیلم به صورت تصویری از نقره سیاه فلزی، مریی گردد. هم زمان امولسیون، برمید پتاسیم به اضافه عوامل ظهور تحلیل رفته را…