• نگاتیو های رنگ زا
    مقالات

    فرایند نگاتیو های رنگ زا (رنگی و سیاه و سفید)

    نگاتیو های رنگ زا فرایند نگاتیوهای رنگ زا (رنگی و سیاه و سفید) در مقاله ی قبلی در مورد فرایند نگاتیو های سیاه و سفید صحبت کردیم. در این مقاله نیز به مبحث نگاتیو های رنگ زا میپردازیم. چه اتفاق می افتد؟ هر دو فیلم نگاتیو رنگی، و فیلم نگاتیو سیاه و سفید تصویر رنگینه (ادای ایمیج یا رنگزا کرموژنیک)) را می توان با مجموعه (کیت فرایند سی ۴۱ فرایند کرد. در محلول اول (ظهور رنگی) عوامل ظهور، یک تصویر نقره سیاه شکل می دهند. اما این بار عوامل مصرف شده با جفتگرهای رنگینه (دای) واکنش نشان داده تا همزمان یک تصویر رنگینه رنگی در هر لایه امولسیون شکل گیرد.…